Programa MEGA FÃ ( Apoio J. Freitas )
09:00 - 10:00