Programa "MEGA FÃ ( Apoio J. Freitas )"
09:00 - 10:00